۱) افسردگی طولانی کودک

۲) گوشه گیری و بی‌علاقگی کودک به ارتباط اجتماعی

۳) احساس عصبانیت و خشم زیاد و طولانی در کودک

۴) احساس اضطراب و نگرانی مداوم کودک

۵) احساس مسئولیت و گناه نسبت به دیگران

۶) اضطراب جدایی از والدین

۷) اختلال تمرکز و توجه درکودک

۸) زندگی در رویای گذشته

۹) تغییر در عادات روزانه مانند خوردن و خوابیدن

۱۰) احساس ناتوانی والدین برای حل مشکلات